پشتیبانی شنبه تا چهار شنبه
( 7:30 - 14:30)
منو
سمینارها و کنفرانس‌های آنلاین

سمینارها و کنفرانس‌های آنلاین

سمینارها و کنفرانس‌های آنلاین

دوره های فنی

دوره های فنی

دوره های آموزش فنّی و تخصّصی مصوّب شورای فنّی استان آذربایجان شرقی 

فرهنگی و عمومی

فرهنگی و عمومی Cultural and public

آموزش های فرهنگی و عمومی به سه دسته زیر تقسیم میشود:1- آموزش های فرهنگی و اجتماعی 2-آموزش های توانمندی های اداری3-آموزش های عمومی فناوری اطالاعات

مدیریت

مدیریت management

دوره های بهبود مدیریت ویژه مدیران پایه ، میانی، ارشد دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی